ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2023-11-21
Życzenia - Dzień Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!

2023-11-14

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r.  wszystkie świadczenia pieniężne, będą przekazywane świadczeniobiorcom wyłącznie przelewem na wskazane konta bankowe.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie w opiece nad osobą niepełnosprawną- nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

2023-11-03
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli zamierza przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie:

osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 9, przesłać na adres e-mail: mgops@pogorzela.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 65 573-49-53  w godzinach pracy Ośrodka do dnia 13 listopada.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach w 2023 r. w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

2023-09-07

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje, że nadal można składać wnioski o dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach podstawowych, które będzie realizowane w dni nauki szkolnej od września do grudnia 2023 r.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi: 1.200 zł netto.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w tut. Ośrodku- biuro nr 9:

  1. Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka (do pobrania w M-GOPS);
  2. Zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, decyzja o wysokości przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/przedszkolu;
  3. Decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2022/2023- zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny;
  4. Aktualne zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;
  5. Zaświadczenie lub aktualne decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego,
  6. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym

2023-09-05

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

  • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
  • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
  • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj całość artykułu "Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-10-21

Pogorzela, dnia 21.10.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 22 września 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-09-15

Pogorzela, dnia 15.09.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków węglowych przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na 2022 r.

2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r., 22.06.2022 r., 20.07.2022 r.,

24.08.2022 r., 21.09.2022 r., 19.10.2022 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+ na 2022 r.

2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Rynek 1
63-860 Pogorzela
tel./faks: (65)573-49-53

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO